Algemene Voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden, betalingscondities en retouren

Care for Nailz Systemz gevestigd en kantoorhoudende te Veldhoven.


1. Toepasselijkheid

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Care for Nailz Systemz aangaande het door haar verkopen van nagelstyling producten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van trainingen op het gebied van nagelstyling worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met Care for Nailz Systemz zijn overeengekomen.
 4. Indien Care for Nailz Systemz schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze Algemene Voorwaarden van Care for Nailz Systemz voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.
 5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.
 6. Care for Nailz Systemz is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Dertig dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten. Indien de wederpartij de nieuwe versie acht dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.


2. Aanbiedingen

 1. Het doen van aanbiedingen door Care for Nailz Systemz is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
 2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


3. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Drukfouten onder voorbehoud.
 2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.
 3. Care for Nailz Systemz behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen.
 4. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Care for Nailz Systemz gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.


4. Levering en transport

 1. Een overeengekomen levertijd, respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Levering der zaken geschiedt aan het adres van Care for Nailz Systemz te Veldhoven aan Ree 107. Op verzoek van wederpartij worden de producten haar toegezonden. Verzendkosten per colli zijn altijd voor rekening van degene die de bestelling heeft geplaatst, en ook consulenten dragen zelf zorg voor de verzendkosten van hun bestellingen.
 3. Indien de capaciteit van Care for Nailz Systemz op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, behoud Care for Nailz Systemz zich het recht zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 4. Producten welke niet op voorraad zijn en wel betaald, worden automatisch nagezonden.
 5. Uitlevering van orders geschiedt binnen 36 uur of de wederpartij wordt tijdig op de hoogte gesteld van de vertraging . Het is niet mogelijk aanvullingen aan een order toe te voegen wanneer deze al is verwerkt. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.
 6. Bestellingen dienen uitsluitend schriftelijk (via e-mail of contactformulier) of via de webshop te worden opgegeven.


5. Garantie

 1. Care for Nailz Systemz garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten.
 2. Elektrische apparaten geleverd door Care for Nailz Systemz die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan Care for Nailz Systemz mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. Care for Nailz Systemz behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat Care for Nailz Systemz in voor retour- en reparatiekosten.


6. Reclame

 1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij Care for Nailz Systemz te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen acht dagen na ontvangst.
 2. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Care for Nailz Systemz in behandeling genomen.
 3. Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of twee Care for Nailz Systemz, naar haar vrije keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten op verzoek van Care for Nailz Systemz aan Care for Nailz Systemz retourneren alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan.
 4. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de overeenkomst met Care for Nailz Systemz ten opzichte van laatstgenoemde.
 5. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat de levering één jaar is verstreken.
 6. Behoudens bovenstaande beperkte garanties kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of uitdrukkelijk, uit hoofde van welke rechten ook.


7. Retourzendingen

 1. Geleverde en geaccepteerde producten worden door Care for Nailz Systemz niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 20% berekend wordt.
 2. Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.


8. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen betalingen die vooraf via overboeking of via de webshop hebben plaatsgevonden. Daaronder worden betalingen per iDEAL of PayPal mede verstaan.


9. Kosten

 1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke Care for Nailz Systemz maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
 2. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien Care for Nailz Systemz niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.
 3. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van Care for Nailz Systemz is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.


10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten blijven eigendom van Care for Nailz Systemz, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan Care for Nailz Systemz verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Voordat de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan Care for Nailz Systemz de eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang Care for Nailz Systemz eigenaar van een product is, zal de wederpartij Care for Nailz Systemz onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de wederpartij Care for Nailz Systemz op Care for Nailz Systemz's eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, surseance van betaling, toepasselijk verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendom-)rechten van Care for Nailz Systemz. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
 5. Care for Nailz Systemz is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.


11. Autorisatie

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die Care for Nailz Systemz op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van Care for Nailz Systemz.


12. Aansprakelijkheid

 1. Care for Nailz Systemz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van Care for Nailz Systemz. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient direct gestaakt te worden bij jeuk, rood worden van de huid of het ontstaan van blaasjes. Care for Nailz Systemz adviseert gebruikers van haar producten dan altijd contact op te nemen met de huisarts (zeker in het geval van astma of zwangerschap.
 2. Care for Nailz Systemz is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de ter zake gegeven garanties.
 3. Care for Nailz Systemz is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Care for Nailz Systemz te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
 5. Care for Nailz Systemz kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van Care for Nailz Systemz zijn belast.
 6. Care for Nailz Systemz is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.


13. Overmacht en ontbinding

 1. Onder overmacht aan de zijde van Care for Nailz Systemz wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Care for Nailz Systemz van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Care for Nailz Systemz, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van Care for Nailz Systemz die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
 2. Mocht Care for Nailz Systemz als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
 3. In geval van overmacht heeft Care for Nailz Systemz het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Mocht een overmachttoestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.
 5. Indien door Care for Nailz Systemz is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. Care for Nailz Systemz geeft naast die (fabrieks-)garantie geen garantie uit eigen hoofde. Care for Nailz Systemz kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.
 6. Care for Nailz Systemz is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.
 7. Care for Nailz Systemz geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.
 8. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Care for Nailz Systemz afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.


14. Vrijwaring en verrekening

 1. Indien Care for Nailz Systemz terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Care for Nailz Systemz ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.
 2. Eventueel door wederpartij ingediende tegen vorderingen welke door Care for Nailz Systemz worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.


15. Ontbinding door Care for Nailz Systemz

 1. Indien wederpartij:

A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
D. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Care for Nailz
Systemz door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.


16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, nieuwsbrieven of website/webshop te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Care for Nailz Systemz. Evenmin is het toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van Care for Nailz Systemz te vermenigvuldigen.
 2. Fast Nailz en Soakz zijn geregistreerde handelsnamen van Care for Nailz Systemz.
 3. De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken door elkaar heen gebruiken of combineren, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.


17. Vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.
 2. De consulent zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard. Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.


18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Care for Nailz Systemz zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als Care for Nailz Systemz zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om Care for Nailz Systemz schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door Care for Nailz Systemz zal worden gerespecteerd.
 3. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van Care for Nailz Systemz afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de prijzen gehanteerd op de webshop te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

 

 

Copyright © 2012-2015  Care for Nailz Systemz — Alle rechten voorbehouden